• 1949
      • {#1084}

       Prvé kroky

       Dejiny Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach sa začali písať v roku 1949.

       Rozvoj zdravotníctva po roku 1945 si vyžiadal potrebu výchovy nižších a stredných zdravotníckych pracovníkov pre prácu v lôžkových a ambulantných zariadeniach. Tak vzniká v r. 1949 Vyššia škola sociálna a zdravotná v Michalovciach.

       Nadviazala na dvojročnú ošetrovateľskú školu, ktorú viedol MUDr. Štefan Kukura a Mária Zbojanová. Štúdium bolo trojročné s maturitou. Už v prvých rokoch sa zmenil názov školy na Zdravotnícka škola Michalovce.

       V škole boli otvorené základné klinické odbory: zdravotná sestra (ZS), detská sestra (DS) a pôrodná asistentka.

     • 1958-1962
      • Zmena názvu

       Zmena názvu

       Od školského roka 1958/59 došlo k zmene vo vedení školy, riaditeľom sa stáva Ing. Pavol Silanič (vo funkcii až do r. 1976). V školskom roku 1961/62 bola škola premenovaná na Strednú zdravotnícku školu so štvorročným štúdiom, ktorá sa stáva rovnocennou všetkým stredným školám. Hospodárske zabezpečenie školy bolo v kompetencii OÚNZ.

     • 1973-1977
      • Riadiacu úlohu preberá Krajská zdravotnícka škola

       Riadiacu úlohu preberá Krajská zdravotnícka škola

       Od školského roka 1973/74 riadiacu úlohu a metodické vedenie preberá stredná zdravotnícka škola v sídle kraja - Krajská zdravotnícka škola v Košiciach. Hospodárske zabezpečenie a riadenie školy garantuje KÚNZ Košice. Na škole boli v tomto období 3 odbory - zdravotná a detská sestra - štvorročné štúdium a ženská sestra ako pomaturitné dvojročné štúdium.

     • 1977-1990
      • Nové priestory

       Nové priestory

       V školskom roku 1976/77 nastupuje do funkcie riaditeľa školy PhDr. Michal Suchý. Do výchovno-vyučovacieho procesu preniká modernizácia, využívanie didaktickej techniky. Zriaďovaniu odborných učební bráni nedostatok priestorov. Budova školy na Ulici kpt. Nálepku sa ukazuje ako nevyhovujúca, SZŠ prekonáva veľké priestorové problémy.

       Z uvedeného dôvodu mesto umožnilo jej presťahovanie do terajšej budovy na Ulici Masarykovej. Škola tým získala vyhovujúce učebné priestory, ktoré boli postupne vybavené modernou audiovizuálnou technikou. Napríklad pre výučbu predmetov vzťahujúcich sa na ošetrovateľskú starostlivosť chorých sú k dispozícii 4 odborné učebne so špeciálnym vybavením. Škola má odbornú učebňu pre výučbu somatológie, jazykovú učebňu, učebňu so zvláštnym laboratórnym vybavením pre chémiu a fyziku, priestrannú a veľmi dobre zariadenú telocvičňu a pod.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
   • skola@szsmi.eu.sk
   • j.gazikova@szsmi.sk
   • j.tokarova@szsmi.sk
   • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
   • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
   • 00606782
   • 2020759950
   • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
 • Fotogaléria

  • Horovov Zemplín - školské kolo
  • Súťaž v poskytovaní PP
  • Bežecká štafeta k 70. výročiu založenia školy
  • Deň boja proti hladu 2019
  • Svetový deň srdca
  • Desatoro dusevného zdravia