• Praktická sestra

   • logo_prakticka_sestraTyp štúdia:
    • denné
     
    Špecifikácia odboru:
    • pre absolventov 9. ročníka základnej školy
    • 4-ročné štúdium s maturitou

    Číslo odboru: 5361 M
    Absolvent študijného odboru je pripravený:
    • zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní biologických, psychologických a sociálnych potrieb klienta pod vedením sestry
    • plniť asistentské úlohy v diagnostickom a liečebnom režime
    • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciálnej prevencii
    • poskytovať odbornú prvú pomoc
    • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu
    Profilujúce predmety:
    • psychológia a pedagogika
    • zdravie a klinika chorôb
    • základy ošetrovania a asistencie
    • administratíva a zdravotnícka dokumentácia
    • praktické cvičenia
     
    Praktické vyučovanie:
    V 1. a 2. ročníku v laboratórnych podmienkach v troch odborných učebniach. V 3. a 4. ročníku prebieha praktické vyučovanie v prirodzených podmienkach v NsP Š.Kukuru na oddeleniach:
    • pediatrické
    • chirurgické
    • traumatologické
    • interné
    Uplatnenie:
    Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môže pracovať v tíme alebo pod vedením sestry alebo lekára. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky môže študent pokračovať v štúdiu na vysokej škole, napr. v odbore:
    • ošetrovateľstvo (Bc., Mgr.)
    • pôrodná asistencia (Bc.)
    • fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia (Mgr.)
    • farmácia (Mgr.)
    • zdravotnícke a diagnostické pomôcky (Mgr.)
    • verejné zdravotníctvo (Bc., Mgr.)
    • sociálna práca (Bc., Mgr.)
    • dentálny hygienik (Bc.)
    • fyziater (Bc.)
    • rádiologická technika
    • fyziologická a klinická výživa
    • zubná technika
    • misijná a charitatívna práca
    • psychológia
    • sociológia
    • sociálna práca v zdravotníctve
    • zdravotnícky záchranár (Bc.)
    • lekárske fakulty (MUDr.)
    • prírodovedecké fakulty
    • filozofické fakulty ...
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
   • skola@szsmi.eu.sk
   • j.gazikova@szsmi.sk
   • j.tokarova@szsmi.sk
   • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
   • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
   • 00606782
   • 2020759950
   • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
 • Fotogaléria

  • 8. ročník športových hier v Strážskom
  • ÚČELOVÉ CVIČENIA Č. 1 A Č. 3
  • KOŽAZ 2019
  • Beh zdravia 2019
  • Slávnostné otvorenie šk. roku 2019/2020, autor foto: Eleonóra Onuščáková (III. ZB)
  • Otvorenie ihriska