• Praktická sestra

   • (2 ročné večerné pomaturitné štúdium) prihláška
     
    Typ štúdia:
    večerné
    3 triedy Špecifikácia odboru:
    • pre absolventov strednej školy s ukončenou maturitnou skúškou
    • večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium popri zamestnaní
    Číslo odboru: 5361 N
    Podmienky prijatia:
    • uchádzač nemusí byť zamestnaný v zdravotníctve alebo v sociálnych službách
    • ukončené stredoškolské vzdelanie (uchádzač musí mať maturitnú skúšku)
    Dĺžka štúdia:
    • 2 roky 
    • končí sa teoretickou a praktickou maturitnou skúškou z odbornej zložky
    Poznámka: Prihlášky je potrebné zaslať na adresu školy do 31.5. v príslušnom kalendárnom roku. Súčasťou prihlášky musí byť potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. K prihláške je tiež potrebné doložiť kópiu  vysvedčenia o maturitnej skúške (nemusia byť overené). 
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
   • skola@szsmi.eu.sk
   • j.gazikova@szsmi.sk
   • j.tokarova@szsmi.sk
   • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
   • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
   • 00606782
   • 2020759950
   • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
 • Fotogaléria

  • Horovov Zemplín - školské kolo
  • Súťaž v poskytovaní PP
  • Bežecká štafeta k 70. výročiu založenia školy
  • Deň boja proti hladu 2019
  • Svetový deň srdca
  • Desatoro dusevného zdravia