• Farmaceutický laborant

   • logo_farmaceuticky_laborantTyp štúdia:
    • denné
     
    Špecifikácia odboru:
    • pre absolventov 9. ročníka základnej školy
    • 4-ročné štúdium s maturitou

    Číslo odboru: 5311 M

    Prístup k ďalšiemu vzdelaniu: Vysokoškolské štúdium najmä v odbore farmácia a ďalších nelekárskych študijných odboroch, ďalšie a sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa platnej legislatívy MZ SR

    Charakteristika študijného odboru: Študijný odbor farmaceutický laborant pripravuje  zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné  odborné práce pri príprave liečivých prípravkov, pri  kontrole liečiv, pri výdaji voľnopredajných liekov, doplnkového  sortimentu a zdravotníckych pomôcok a pri uchovávaní a skladovaní  liečiv, liečivých prípravkov a liekov. Absolvent študijného odboru  je  pripravený: vykonávať základné odborné práce spojené s  výrobou, kontrolou, distribúciou a expedovaním liekov a ostatného  zdravotníckeho materiálu, s výskumom; podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii; poskytovať odbornú prvú pomoc; vykonávať ekonomické, administratívne práce a viesť dokumentáciu lekárne. Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch lekárenskej starostlivosti, kde pracuje v  tíme.

    Profilujúce predmety:

    • laboratórna technika
    • farmaceutická botanika
    • zdravotnícke pomôcky
    • farmaceutická chémia a analýza liečiv
    • farmakognózia a fytoterapia
    • farmakológia
    • príprava liekov
    • ekonomika a prevádzka lekárne
    • farmaceutické cvičenia
    Uplatnenie:
    • lekárenská starostlivosť
     
    Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky môže študent pokračovať v štúdiu na vysokej škole, napr. v odbore:
    • farmakológie
    • chémie, medicínskej chémie a chemických materiáloch
    • chemického inžinierstva
    • výžive – kozmetika – ochrana zdravia
    • farmácii
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
   • skola@szsmi.eu.sk
   • j.gazikova@szsmi.sk
   • j.tokarova@szsmi.sk
   • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
   • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
   • 00606782
   • 2020759950
   • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
 • Fotogaléria

  • 8. ročník športových hier v Strážskom
  • ÚČELOVÉ CVIČENIA Č. 1 A Č. 3
  • KOŽAZ 2019
  • Beh zdravia 2019
  • Slávnostné otvorenie šk. roku 2019/2020, autor foto: Eleonóra Onuščáková (III. ZB)
  • Otvorenie ihriska